ارزش های سازمانی

فولاد تجهیز آران


ارزش های سازمان

- اخلاق مداری

- مشتری مداری

-حفظ اسرار مشتری

- حفظ محیط زیست


بیانیه ارزش

- پایبندی و احترام به کلیه اصول حرفه ای و قوانین جاری

- استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست در کشور

- احترام به مشتریان و حفظ ایده ها و اسرار آن ها

- اجرای تعهدات شرکت در زمانبندی اعلام شده با کمترین هزینه